Algemene Voorwaarden

Leverings en betalingsvoorwaarden Firma Ron Bolleboom

Artikel 1 Algemeen

1.1

In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: ‘klant’: De (potentiële) klant van producten en/of diensten geleverd door FIRMA RON BOLLEBOOM.

1.2

Deze leveringsvoorwaarden zijn openbaar en voor iedereen toegankelijk onder ‘Leveringsvoorwaarden’ op de site van FIRMA RON BOLLEBOOM. Op verzoek van de klant wordt door FIRMA RON BOLLEBOOM een exemplaar per post verstuurd.

1.3

Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen de klant en FIRMA RON BOLLEBOOM.

1.4

Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Leveringsvoorwaarden en in eventuele andere overeenkomsten ten behoeve van FIRMA RON BOLLEBOOM worden overeengekomen, gelden ook voor tussenpersonen en andere derden die door FIRMA RON BOLLEBOOM worden ingeschakeld.

1.5

Afwijkingen van deze Leveringsvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met FIRMA RON BOLLEBOOM worden overeengekomen.

1.6

Indien (een) bepaling(en) van deze Leveringsvoorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, zullen de overige bepalingen van deze Leveringsvoorwaarden volledig van kracht blijven. FIRMA RON BOLLEBOOM en de klant zullen dan in overleg (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige cq. vernietigde bepaling (en) overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige cq. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen.

1.7

FIRMA RON BOLLEBOOM heeft te allen tijde het recht deze Leveringsvoorwaarden en de inhoud van de site van FIRMA RON BOLLEBOOM (www.ronbolleboom.nl) te wijzigen.

Artikel 2 Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1

Alle aanbiedingen gedaan door FIRMA RON BOLLEBOOM zijn bindend tenzij duidelijk een menselijke vergissing in het spel is. FIRMA RON BOLLEBOOM behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen te veranderen of in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid.

2.2

De administratie van FIRMA RON BOLLEBOOM geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan FIRMA RON BOLLEBOOM verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van de door FIRMA RON BOLLEBOOM verrichte leveringen. FIRMA RON BOLLEBOOM erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de Leveringsvoorwaarden erkent de klant dit eveneens.

Artikel 3 Prijzen, tarieven en betaling

3.1

Alle prijzen van de aangeboden zaken zijn in Euro en inclusief omzet belasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, maar exclusief bezorgkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen, en onder voorbehoud van prijswijzigingen.

3.2

Indien betaling per internet plaatsvindt middels PayPal en/of (een) andere betaalorganisatie(s)/machine(s), zal de door FIRMA RON BOLLEBOOM over het transactiebedrag aan PayPal en/of (een) andere betaalorganisatie(s)/machine(s) verschuldigde provisie(s) bij de klant bijkomend in rekening worden gebracht.

3.3

Bij storneren van de betaling zal de overeenkomst als nietig worden beschouwd. De aan de klant geleverde goederen zijn derhalve het eigendom van FIRMA RON BOLLEBOOM. Het retourneren van de goederen door de klant aan FIRMA RON BOLLEBOOM is voor rekening en risico van de klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3.4

Indien de klant in gebreke blijft, behoudt FIRMA RON BOLLEBOOM het recht voor alle incassokosten aan de klant in rekening te brengen.

3.5

Bij niet nakoming door de klant van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is FIRMA RON BOLLEBOOM gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten.

3.6

Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van FIRMA RON BOLLEBOOM totdat alle bedragen die de klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan FIRMA RON BOLLEBOOM zijn voldaan.

3.7

De geleverde goederen of diensten dienen door de klant binnen een termijn van dertig dagen na afleverdatum betaald te zijn, tenzij expliciet schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Artikel 4 Leveringen / Leveringstermijnen

4.1

De producten (onderdelen) kunnen veelal binnen 24 uur verzonden worden. In ieder geval binnen 10 werkdagen, tenzij anders overeengekomen.

4.2

De door FIRMA RON BOLLEBOOM opgegeven levertijden zullen nimmer als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4.3

Wanneer de overeengekomen levertijd, om welke reden dan ook, door FIRMA RON BOLLEBOOM onverhoops overschreden wordt, zal FIRMA RON BOLLEBOOM de klant hiervan onmiddellijk in kennis stellen.

Artikel 5 Overmacht en/of andere bijzondere omstandigheden.

5.1

FIRMA RON BOLLEBOOM is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe is verhinderd als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling, of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 6 Risico en aansprakelijkheid

6.1

Het transport door derden van het door de klant bestelde product is voor rekening en risico van de klant.

6.2

Onverminderd het elders in deze algemene voorwaarden bepaalde is FIRMA RON BOLLEBOOM

aansprakelijk indien een tekortkoming in de nakoming van een verplichting jegens een klant is te wijten aan haar opzet of bewuste roekeloosheid, of op grond van de wet, rechtshandeling of verkeersopvattingen voor rekening van FIRMA RON BOLLEBOOM komt.

6.4

FIRMA RON BOLLEBOOM is, wanneer is voldaan aan de voorwaarden gesteld in artikel 6.2, uitsluitend

aansprakelijk voor directe schade. FIRMA RON BOLLEBOOM is niet aansprakelijk voor mogelijke

gevolgschade van welke aard dan ook.

6.5

FIRMA RON BOLLEBOOM is onder de voorwaarden en bedingen van dit artikel 6 slechts aansprakelijk

voor schade aan een voertuig van de klant, die is ontstaan terwijl het voertuig geparkeerd stond, indien dat voertuig zich op het moment van de schadetoebrengende gebeurtenis bevond op het perceel van FIRMA RON BOLLEBOOM.

6.6

Indien de klant op een perceel van een FIRMA RON BOLLEBOOM vestiging zelf zijn voertuig bestuurt,

is hij voor eventuele daaraan tijdens dat besturen optredende schade zelf aansprakelijk.

6.7

FIRMA RON BOLLEBOOM is niet aansprakelijk voor de kosten ter zake van door derden aan een

voertuig van de klant verrichte reparaties, tenzij FIRMA RON BOLLEBOOM uitdrukkelijk schriftelijk

aansprakelijkheid daarvoor erkent.

Artikel 7 Bestellingen/Communicatie

7.1

FIRMA RON BOLLEBOOM kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of onduidelijkheden in orders/bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en FIRMA RON BOLLEBOOM, dan wel tussen FIRMA RON BOLLEBOOM en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en FIRMA RON BOLLEBOOM.

Artikel 8 Producten en diensten

8.1

FIRMA RON BOLLEBOOM staat jegens de klant in voor de deugdelijkheid van door haar geleverde producten in relatie tot de prijs ervan, tenzij ingeval sprake is van:

I) niet-inachtneming door de klant van de door FIRMA RON BOLLEBOOM of de producent of de

importeur van het product gegeven aanwijzingen of voorschriften voor het gebruik;

II) een ander dan volgens algemene verkeersopvattingen normaal gebruik door de klant;

III) gebreken voortkomend uit volgens algemene verkeersopvattingen normale slijtage; of

IV) gebreken waarvoor de producent van het product garantie heeft uitgesloten.

8.2

Tenzij bij de verkoop anders bepaald, wordt met betrekking tot de kwaliteit en soort conform de normale handelsgebruiken in de onderhavige sector geleverd en mitsdien als overeengekomen beschouwd.

8.3

FIRMA RON BOLLEBOOM zal de door de klant gewenste dienst naar beste vermogen uitvoeren.

Artikel 9 Opdrachten tot reparatie

9.1

Aan FIRMA RON BOLLEBOOM gegeven opdrachten tot reparatie of vervanging houden niet mede in de

opdracht tot vervanging of vernieuwing van die onderdelen, die pas na demontage zichtbaar worden en alsdan blijken te moeten worden vervangen of vernieuwd, alsmede het repareren van al die gebreken, waarvan bij demontage blijkt en waarvan reparatie raadzaam of noodzakelijk is.

9.2

FIRMA RON BOLLEBOOM voert bijkomende reparaties of vervangingen als bedoeld in artikel 9.1

slechts uit nadat de klant daarvoor toestemming heeft gegeven.

9.3

FIRMA RON BOLLEBOOM is gerechtigd om bij de uitvoering van reparaties gebruik te maken van de

diensten van derden, die de reparatie geheel of gedeeltelijk zullen uitvoeren in opdracht van

FIRMA RON BOLLEBOOM.

9.4

Indien na uitvoering van de aan FIRMA RON BOLLEBOOM opgedragen werkzaamheden en

kennisgeving daarvan aan de klant het betreffende voertuig niet binnen veertien werkdagen nadat die kennisgeving heeft plaatsgehad door de klant is afgehaald, is FIRMA RON BOLLEBOOM gerechtigd om ter zake aan die klant stallingskosten in rekening te brengen van € 100,-- per dag of dagdeel.

Artikel 10 Reclames

10.1

Eventuele reclames dient de klant binnen acht dagen aan FIRMA RON BOLLEBOOM te melden, tenzij

op grond van artikel 7:23 BW een langere termijn geldt.

10.2

Indien de klant niet binnen de op grond van artikel 10.1 geldende termijn heeft gereclameerd, geldt de levering als deugdelijk.

10.3

Eventuele door de klant aan zijn voertuig geconstateerde schade, die volgens de klant is veroorzaakt tijdens het verrichten van diensten door FIRMA RON BOLLEBOOM, dient uiterlijk de eerstvolgende werkdag nadat de klant zijn voertuig bij FIRMA RON BOLLEBOOM heeft afgehaald, aan FIRMA RON BOLLEBOOM filiaal te worden gemeld.

10.4

Voor schade gemeld na de artikel 10.3 genoemde termijn is FIRMA RON BOLLEBOOM uitsluitend

aansprakelijk indien zij de aansprakelijkheid daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk erkent.

10.5

Reclames aangaande onjuiste levering (indien bijvoorbeeld andere artikelen zijn geleverd dan besteld), dient de klant binnen acht dagen na ontvangst van de bestelling te melden bij FIRMA RON BOLLEBOOM.

10.6

Door FIRMA RON BOLLEBOOM wordt het retourproces met de klant besproken. Indien de bestelling wordt retour gezonden door de klant, wordt het orderbedrag gerestitueerd zodra de bestelling in goede orde is teruggekomen in het magazijn van FIRMA RON BOLLEBOOM.

10.7

Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van FIRMA RON BOLLEBOOM schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal FIRMA RON BOLLEBOOM de klant hiervan per brief, fax, e-mail of telefonisch in kennis stellen. FIRMA RON BOLLEBOOM heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

Artikel 11 Garantie

11.1

FIRMA RON BOLLEBOOM verleent, onverminderd de rechten of vorderingen die de wet de klant

toekent, de volgende garantie op de door haar uitgevoerde werkzaamheden en de door haar geleverde producten. Tenzij een langere periode van toepassing is, zal FIRMA RON BOLLEBOOM gedurende een periode van

12 maanden na uitvoering van de reparatie of na levering van een reservedeel, kosteloos zorgdragen voor herstel of reparatie van defecten die verband houden met de gebruikte materialen of de uitvoering van de werkzaamheden.

11.2

Garantiewerkzaamheden zullen in de werkplaats van FIRMA RON BOLLEBOOM worden uitgevoerd. Eventuele vervoerskosten zijn voor rekening van de klant.

Artikel 12 Redelijkheid en billijkheid

12.1

FIRMA RON BOLLEBOOM zal in ieder voorkomend geval waar de Leveringsvoorwaarden een rol spelen, zoveel mogelijk naar redelijkheid en billijkheid handelen. Aan een soepele naleving van de Leveringsvoorwaarden zullen echter nooit rechten kunnen worden ontleend.

Artikel 13 Kamer van Koophandel

13.1

FIRMA RON BOLLEBOOM staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder K.v.K. nummer 27234503 0000.

Artikel 14 Toepasselijk(e) recht en geschillenregeling

14.1

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van FIRMA RON BOLLEBOOM is het Nederlands recht van toepassing.

14.2

Geschillen tussen FIRMA RON BOLLEBOOM en de klant zullen eerst door middel van onderling overleg

gepoogd te worden opgelost, zo nodig onder inschakeling van een expertisebureau ter vaststelling van de oorzaak van de door de klant gestelde schade.

14.3

FIRMA RON BOLLEBOOM draagt de kosten van de expert als bedoeld in artikel 14.2, indien de uitkomst

van de expertise uitwijst dat de door de klant gestelde directe schade veroorzaakt is door

FIRMA RON BOLLEBOOM en zij voor de vergoeding van die schade aansprakelijk is.

14.4

Indien partijen in onderling overleg het geschil niet tot een oplossing brengen, is de Rechtbank te Rotterdam bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen, een en ander behoudens voor zover hierna anders bepaald of tenzij de in Nederland geldende wetgeving dwingend anders voorschrijft.